Minijos kilpos Hidroelektrinių projektai

Daug kalbėta ir rašyta apie hidroelektrinių statybą Lietuvoje ir konkrečiai apie Minijos kilpų ties Dyburiais hidroelektrinių projektus. 1937 metais Energijos komitetas skyrė Minijos hidroelektrinių tyrinėjimo darbams 6 000 Lt. Pasirengimas tokių didelių, pagal kalbas, objektų statybai atkreipė ir užsienio spaudos dėmesį. 1937 m. balandžio 30 d. Susisiekimo ministerija gavo raštą iš Šveicarijos konsulo Kaune, kur prašoma suteikti informaciją apie numatomas statyti hidroelektrines. Konsulas rašo, kad laikraštis „La Journee industrielle“ 1937 m. balandžio 15 d. informavo skaitytojus apie tai, kad „Lietuvos valdžia ateinančiais metais nusprendė statyti didelę hidraulinę stotį ant Minijos kranto, Telšių apylinkėje. Šita stotis teiks energiją Telšių miestui ir jo apylinkėms. Šios stoties statybai įvyks konkursas, kuriame galės dalyvauti ir svetimų valstybių firmos.“ (LCVA, F. 386, A. 1, B. 942, l. 350).

Susisiekimo ministerija Šveicarijos konsului atsakė 1937 m. gegužės 15 d. „Atsakydamas į Jūsų š. m. balandžio 27 d. raštą, Pono Ministerio pavedamas, turiu garbę pranešti, kad „La Journee industrielle“ pasirodžiusi žinutė neatitinka tikrenybei. 79 Ministerių kabinete tokio sprendimo dar nebuvo. Hidroelektrinės stoties statybos klausimas tuo tarpu dar yra tik paruošiamoje stadijoje (LCVA, F. 386, A 1 B. 942, l. 348).

Apie pirmuosius tyrinėjimo darbus žurnalistus informavo J. Jankevičius:
„Šįmet atliktoji recognosciruotė arba apžiūrėjimas Babrungo upelio nuo Plungės iki Minijos ir Minijos nuo Liepgirių malūno iki Salanto žiočių, parodė, kad Minijoje gali būti pastatytos 2 hidro elektro stotys vidutinio bendro galingumo iki 2000 kW. Prieš savaitę pradėti smulkūs tyrinėjimo darbai vietoje, kaip antai: topografinės nuotraukos, geologiniai gręžimai ir kt. Šie darbai bus atlikti iki rugsėjo mėn. Po to bus daromi smulkesni projektai ir einama prie stočių statymo. Šių stočių uždavinys – apšviesti Žemaitijos rajonų Kretingos ir Telšių plotą. Šie darbai taip pat įeis į akcinės „Lietuvos Elektrifikacijos b-vės“ darbų planą artimiausioje ateityje. Darbus numatoma pradėti nuo ateinančio pavasario. Abi Minijos hidroelektros stotys, numatoma gali kaštuoti apie 2 800 000 Lt“ (Lietuvos aidas, Nr. 308 (3523), 1937 m. liepos 12 d.).

Buvo pradėti Minijos Dyburių kilpų topografiniai ir grunto tyrinėjimo darbai.

Iš pateiktų hidrometrijos skyriaus viršininko L. Mižutavičiaus atliktų darbų ataskaitų matyti, kad iki 1937 m. rugsėjo 21 d. buvo atlikta darbų už 19190,78 Lt (LCVA, F. 386, A. 1, B. 942, l. 304–305). Kalbos, pažadai ir ginčai tęsėsi, kol nugriaudėjo karo aidai.

Tačiau spaudoje vyko aštri diskusija apie Minijos hidromazgo statybą. Nepalankiai vertinama Energijos komiteto veikla. Dr. J. Gintautas straipsnyje „Elektrifikacija ir Energijos komitetas“ apie „Elektros“ bendrovės veiklą projektuojant hidroelektrinę ant Minijos rašė: „Nebuvo galima rimtai „Elektra“ pasitikėti ir todėl, kad kai kurie jos steigėjai iš Energijos komiteto buvo linkę suieškoti Lietuvoje mažiausią upę, nes tik nuo čia pradėta elektrifikacija turėjo būti planinga. Iš karto skelbta, kad tokia upė bus Minija.

Bet kaip pasirodė, kad ant jos pastatyta jėgainė neįstengs patenkinti net Plungės elektros reikalų, tada Minija palikta „geresniems laikams“ (XX amžius, Nr. 9,
1940 m. sausio 12 d.). Kiek buvo nuveikta, vykdant Akc. b-vės „Elektra“ dešimtmečio planą, liudija negausūs Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomi dokumentai. Tai trys bylos su Minijos HE dokumentais F R182, A 1a, b. 21, 22, 23.

Šaltinis: www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=KTU&docId..